Det här gör vi

Förbundet Sveriges Dövblinda är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation som sedan drygt 60 år tillbaka arbetar med att stötta medlemmar, påverka opinionen och bedriva intressepolitiskt arbete. Tillsammans kämpar vi för allas rätt till ett självständigt, aktivt och rikt liv.

Vad är dövblindhet?

Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning där graden av nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra. Dövblindhet förekommer i alla åldrar och kan vara antingen medfött eller förvärvat.

I den nordiska definitionen av dövblindhet som antogs 2007 står att dövblindhet begränsar dessa personers aktiviteter och inskränker full delaktighet i sådan grad att omgivningen och samhället behöver underlätta med specifika serviceinsatser, miljömässiga förändringar och/eller tekniska lösningar.

Vita käppen med röda markeringar

Den vita käppen är ett av de äldsta och främsta hjälpmedlen för synskadade. Men visste du att en vit käpp med röda markeringar signalerar att personen som använder den både har syn- och hörselnedsättning.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

På Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb, samlas, utvecklas och sprids användbar information om dövblindhet. Organisationens främsta mål är att förmedla kunskap till yrkesverksamma som arbetar med personer med dövblindhet och deras närstående. Läs mer på nkcdb.se.

Dövblindtolkning

Dövblindtolkning är en förutsättning för att personer med dövblindhet ska kunna uppnå full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande på alla områden i samhället. Dövblindtolkning är förmedling av både syn- och hörselintryck till personer med dövblindhet. Detta sker genom tre helt integrerade delmoment. Dessa delmoment är:

  • tolkning av vad som sägs
  • syntolkning och
  • ledsagning.

Dövblindtolkning ges med de tolkmetoder, när och i den omfattning, som personer med dövblindhet önskar. Denna definition av dövblindtolkning antogs av FSDB:s styrelse den 2 april 2008 och reviderades 2018.

keyboard_arrow_up