Fsdb.se

Dövblindhet

LSS

maj 11th, 2015

Paragraph

Individer som är funktionshindrade eller har en funktionsnedsättning har samma rätt till ett självständigt liv, till utbildning, arbete och att bilda familj och bo som alla andra. Det är i alla fall syftet och intentionen bakom LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (1993:387). Det var den 1 januari 1994 som LSS trädde i kraft. LSS ger dessa personer rätt till särskild hjälp i Sverige. Vilka är det då som omfattas av de stadganden som återfinns i lagen. Här talar man om personkretsar för vilka den gäller.

 

Lagen gäller för…
Man har skiljt ut tre personkretsar för vilka lagen gäller. För det första gäller den för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. I andra hand gäller den för individer som har en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning. Denna funktionsnedsättning kan ha föregåtts av hjärnskada i vuxen ålder. Skadan ha uppkommit som en konsekvens av yttre våld, skalltrauma eller av någon kroppslig sjukdom. I tredje hand omfattar LSS personer som lider av andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, vilka inte är relaterade till normalt åldrande. Dock avses att funktionsnedsättningarna är av sådan art att de resulterat i betydande svårigheter för individen att själv sköta sitt dagliga liv. Vederbörande har därför ett omfattande behov av stöd och direkta insatser av omsorgspersonal.

Word cloud Autism Awareness related

 

Detta kan samhället bistå med
I enlighet med stadganden i LSS kan samhället bistå med bland annat avlösarservice i hemmet, bostad med särskild service eller boende i familjehem. Den behövande kan få rådgivning och annat personligt stöd. Personlig assistans äger man rätt till, liksom visst ekonomiskt stöd för sådan assistans. Kostnaderna ska dock vara skäliga. Man kan få ledsagarservice och en kontaktperson. Man har också som individ med funktionsnedsättning rätt till korttidsvistelse utanför det egna hemmet, Familjer kan få möjlighet till korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. De individer som tillhör personkrets 1 och 2 har också rätt till daglig verksamhet.

 

LSS kort och gott
LSS ska försäkra att särskilt behövande individer med funktionsnedsättning ska kunna uppleva samma människovärde som alla andra – utan funktionsnedsättning.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*