DO: “Med era erfarenheter kan vi stärka arbetet mot diskriminering”

På måndagen var Förbundet Sveriges Dövblinda med på dialogmöte med Diskrimineringsombudsmannen, DO, med tema diskriminering i skolan.

Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius uppmärksammade civilsamhällets organisationers viktiga roll i arbetet mot diskriminering.

– Dialogerna är en central källa till kunskap om förekomst och upplevelser av diskriminering och det är avgörande för att flera enskilda ska få kunskap om skyddet mot diskriminering och därmed också få förståelse om när diskriminering faktiskt ägt rum, säger Lars Arrhenius.

I rapporten om förekomsten av diskriminering, som lades fram i våras, framkom att de anmälningar som är vanligast är de som rör diskriminering inom utbildningsområdet och arbetslivet. DO:s utredare Katarina Rouane konstaterade även att antalet anmälningar om diskriminering i skolan har ökat och den största delen anmälningar rör funktionsnedsättningar.

FN:s barnrättskommitté granskade i år hur Sverige efterlever barnkonventionen.

– Deras rekommendation till Sverige är att säkerställa en inkluderande utbildning för alla barn med funktionsnedsättningar. Bland annat genom speciallärare i klasserna och att eleverna får individuellt stöd, säger Lars Arrhenius.

I vår kommer Sverige återigen att förhöras av Funktionsrättskommittén och frågan kan då uppmärksammas på nytt.

Det var även tre antidiskrimineringsbyråer närvarande som berättade om sina erfarenheter av diskriminering inom skolan. Lars Arrhenius avslutade med att tacka organisationerna för ett värdefullt samarbete.

– Det ni gör och era erfarenheter och kunskaper är mycket viktigt för oss i arbetet mot diskriminering. Min förhoppning är att våra erfarenhetsutbyten ska bidra till att fler ska få upprättelse och till att stärka arbetet mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter i samhället.

Syntolkning: Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius står vid ett podium på Scandic continental i Stockholm.

keyboard_arrow_up