Fsdb.se

Dövblindhet

Arbeten för dövblinda

mars 14th, 2019

Tidigare var det omöjligt eller mycket svårt för dövblinda att kunna få ett arbete. Hur skulle de kunna läsa, skriva, prata eller höra vad andra säger? De kunde inte arbeta inom skolan, inte inom ekonomi och eftersom de inte såg kunde de inte heller användas som tolkar. Tillvaron för dövblinda var alltså inte helt enkel. Men tiderna har förändrats.

Föreningar hjälper till

I dag finns det flera föreningar som dövblinda personer kan vända sig till för att få hjälp. De är experter på att hjälpa till med allt i vardagen, från kontakt med myndigheter till hjälp med att anpassa hemmet, handling och mycket mer. Även föreningarna har börjat hjälpa till när det handlar om att dövblinda ska få möjlighet att arbeta ute i samhället.

Tekniken gör under

I dag har tekniken utvecklats mycket, och den fortsätter också att utvecklas i takt med att tiden går. Men hur kan dövblinda hjälpas av den? Det går faktiskt! Med en speciell punktskriftsdisplay kan den dövblinde läsa det som står på en datorskärm, och med hjälp av punktskrift på tangenterna kan denne också skriva precis som vanligt på tangentbordet. Många dövblinda är inte heller helt döva eller helt blinda och de kan alltså höra eller se med hjälp av olika tekniska hjälpmedel.

Arbeten som kan fungera

Som arbetssökande kan det vara klokt att lämna in CV med mera till rekrytering stockholm och andra som förmedlar anställningar. Man bör tala om att man är dövblind och vilka hjälpmedel man behöver, samt vad man klarar av att göra själv. Många arbetsgivare har inget emot att anställa personer som har funktionshinder så länge de vet mer om vilka anpassningar som kan behöva göras. Arbeten som fungerar för dövblinda är till exempel sådant som kan göras vid en dator. Översättning, skrivarbeten, sysslor inom ekonomi med mera går ofta utmärkt. Om personen inte har så svåra synnedsättningar kan också städjobb eller arbete inom industri fungera. En dövblind person kan också klara monteringsarbeten och liknande när denne väl har lärt sig hur sakerna ska monteras, var de finns med mera.

När det gäller just arbetet är det inte heller alltid jobbet måste vara avlönat. Det kan vara lika viktigt för personen att komma ut, vara bland folk och att ha något att göra. Pengar behöver inte vara det viktiga. En dövblind person som bara sitter hemma kan snabbt få ångest, bli deprimerad och inte veta vad denna ska göra åt sin situation. Ett arbete, avlönat eller inte, ger personen mening i livet och det finns en anledning att gå upp på morgonen. Arbetet behöver inte vara komplicerat eller stort och positionen behöver inte vara hög utan upplevelsen och att känna sig meningsfull räcker långt för den dövblinde.

Kläder som hjälper med kommunikationen

januari 8th, 2018

Mode är viktigt för många och vissa köper nya kläder till garderoben varje månad medan andra shoppar mer sällan. Klädesplagg symboliserar vem man är som person och det vissa spenderar flera år med att försöka hitta sin egna stil. Nu har man även lyckas skapa plagg som kan hjälpa döva och blinda att kommunicera med omgivningen och andra människor. Två av förslagen som man vill testa på är att klädesplaggen skall ha vibrationer, värmesignaler och luktsignaler för kommunikation. Syftet är att man vill att plaggen och signalerna skall skapa ett vokabulär som den döve eller blinda senare skall kunna tolka. Signalerna och vibrationerna skall sitta på olika ställen som armen och ryggen för att personen skall kunna skilja på vad de olika signalerna förmedlar. Man vill även kunna införa internetuppkoppling till vissa produkter för att den blinde skall kunna veta var produkten befinner sig ifall den skulle bli borttappad. Då menar man att produkten skall kunna ha en egen IP-adress precis som en dator har.

Projekt Suitceyes av Högskolan i Borås

Några som arbetat med kläder med vibrationer och luktsignaler är studenter från Högskolan i Borås och projektet går under namnet Suitceyes. Forskning och utveckling av kläderna finansieras av EU och man har tänkt börja med projektet under första delen av år 2018 och beräknar att det kommer pågå under 3 år. Efter de 3 åren skall man ha färdiga plagg att uppvisa och testa för att se ifall projektet fungerar som det skall. Man hoppas kunna få in alla de funktioner man har tänkt men studenterna på Högskolan i Borås är lite osäkra på ifall man kommer hinna göra plagg med luktsignaler då det är lite mer komplicerat än värmesignaler. Oavsett hur många funktioner plaggen kommer ha kommer det hjälpa blinda och döva i kommunikationen och förhoppningsvis underlätta vardagen för många. Alla människor mår bra av att kommunicera och vara sociala med andra och kan man underlätta detta är det något som kan ge en roligare vardag för många som annars hade varit rädda för kommunikation på grund av missförstånd.

En enklare vardag

Vardagliga saker som att handla och besöka exempelvis en bra tandläkare stockholm kan med ens ses som jobbigt för en person som inte kan göra sig förstådd. Trots att teckenspråk finns att studera på gymnasiet och universitetet är det många som inte kan kommunicera med döva och blinda. Då kan de tycka att det blir jobbigt att fråga om hjälp när ingen förstår dom. Förhoppningsvis skall dessa plagg med värmesignaler och vibrationer hjälpa till att öka självförtroendet hos döva och blinda att socialisera sig och be om hjälp. Det är ett nödvändigt projekt som är ett stort steg framåt då vissa personer med funktionsnedsättning ofta glöms av, av samhället. Många är så pass upptagna med sina egna liv att de inte tänker att hjälpa andra som kanske har en svårare vardag och speciellt i storstäder blir det väldigt tydligt att många tycker det är jobbigt när folk inte förstår direkt.

Vilken hjälp kan man få som dövblind?

april 30th, 2017

Det finns hjälp att få som dövblind. Allt från behovsprövade enklare hjälpmedel till assistans. Men allt börjar med en remiss från läkare. För att verkligen fånga in behovet av hjälp och underlätta i möjligaste mån för den drabbade, bör ett team bestående av den dövblinda, någon anhörig, kurator och personal från både syn- och hörcentralen bildas. Tillsammans arbetar man sedan fram en lösning som fungerar. Det kan handla om att ge den drabbade och familjen undervisning i taktilt teckenspråk. Det kan också innebära att man skaffar ledarhund och utrustar hemmet med teknisk apparatur som förenklar för den dövblinda, samt om assistans från hemhjälpen.

Assistans inte alltid en självklarhet

En dövblind pappa blev nekad assistans. Den här sortens kontroverser är inte ovanliga. Assistansbehovet bedöms först av sjukvården. Det är dock kommunen som tar det avgörande beslutet och det kan medföra olika bedömningar från fall till fall. Ofta kan olika bedömningar göras från kommun till kommun, vilket ofta skapar förvirring och frustration hos de sökande. Systemet kan ses som orättvist och det är det är det möjligtvis, men det är det system vi har att förhålla oss till i nuläget. Vid avslag kan man antingen överklaga eller göra en ny ansökan. Detta bör man givetvis göra om man anser sig orättvist behandlad. Detta kan leda till att beslutet omprövas.

Hjälp som kan fås

Den hjälp man som dövblind kan få, inriktas i första hand på fyra områden. Information, som kan vara allt från speciella, vibrerande brandvarnare, till specialutrustning för att kunna följa nyhetsflödet. Socialt samspel och kommunikation, vilket till exempel kan innebära assistans av tolk eller att få lära sig taktilt teckenspråk. Rumslig orientering, vilket innebär hjälpmedel för att hitta i hemmet, men också kan innebära anskaffande av ledarhund för att kunna röra sig fritt utomhus. Vardagssysslor, som kan innebära hjälpmedel för att kunna läsa och skriva. Hjälpbehovet skiftar som sagt, men med vilja och ett kreativt tänkande går det att komma fram till en dräglig levnadssituation även för de som drabbats av dövblindhet.

Är dövblindhet alltid medfött?

april 30th, 2017

Man räknar med att det i Sverige finns 30 000 till 40 000 dövblinda personer, varav de flesta är över 65 år. Sjukdomen kan vara medfödd och beror då oftast på Ushers syndrom eller rubella. I Sverige finns ungefär 400 personer som fötts dövblinda. De dövblinda brukar delas in i tre grupper, de som är födda döva/hörselskadade och sedan blivit blinda/synskadade, de som är födda blinda/synskadade och sedan blivit döva/hörselskadade, och slutligen de som är födda hörande och seende men senare i livet fått både hörsel- och synnedsättningar av sådan allvarlig art att de kan räknas som dövblinda.

Oftast inte en gemensam nämnare

Sjukdomen kan alltså ha olika orsaker och dövheten/blindheten kan, men behöver inte uppkomma vid samma tillfälle. Exemplet Kvinna blev dövblind i vuxen ålder på grund av sjukdom, visar på ett tillfälle då båda symtomen uppkommer vid samma tillfälle eller av samma orsak, medan ett annat exempel kan vara en man som i unga år drabbas av kraftigt nedsatt hörsel på grund av bullerskada och sedan som pensionär får starkt nedsatt syn på grund av t.ex. starr. Med andra ord kan det finnas samband mellan symtomen, men de kan också vara helt fristående från varandra. De flesta som är dövblinda har drabbats av symtomen utan något samband mellan dem.

Dövblind blev författare

Det ska påpekas att det inte behöver innebära total dövhet eller total blindhet för att en person skall räknas som dövblind, men den som drabbats ska ha bägge symtomen i sådan allvarlig grad att de kraftigt försvårar, vad vi brukar kalla ett “normalt liv”. Det största problemet de dövblinda möter är kommunikation med anhöriga och omvärlden och den dövblinda kan därför lätt bli isolerad från gemenskapen, samtidigt som de har svårt att klara sig på egen hand då de enklaste sysslorna kan bli svåra eller helt omöjliga att utföra. Men det finns också de som klarar sjukdomen förvånansvärt bra. Helen Keller Blev dövblind innan två års ålder men tog akademisk examen och var verksam som författare, aktivist och föreläsare.

Utbildning för dövblinda

november 4th, 2016

Dövblindas rättigheter till stöd regleras genom lagen om stöd och service, LSS. Lagen finns för att även de med stora funktionsnedsättningar ska kunna leva ett gott och självständigt liv med arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning. Genom LSS kan den den som är dövblind till exempel få tillgång till tolk. Det är oftast kommunerna som ansvarar för att LSS följs, genom att LSS innehåller en individuell plan kan den som är i behov av biståndet få ett stort eget inflytande. Med funktionsnedsättningen dövblindhet behövs det en tolk som kan anpassa kommunikationen efter brukarens behov. För kommunikation med dövblinda används ofta taktilt teckenspråk som är vanligt teckenspråk som den dövblinda avläser med sina händer.

Haben Girma

juni 1st, 2016

Har du hört talas om Haben Girma? Hon är ett stort namn inom dövblindhet och har under många år varit en pionjär och inspirationskälla för människor med olika funktionsnedsättningar. Hon är bland annat den första dövblinda som tagit examen från Harvard Law School och hon har även blivit belönad av Vita huset och Barack Obama för hennes kamp för en bättre vardag för världens dövblinda. Haben Girma föddes i Kalifornien efter att hennes mor flydde från Eritrea under det tidiga 80-talet. Under hennes uppväxt stötte hon på många utmanande situationer.

Haben Girmas uppväxt

Haben Girma har själv sagt att hon växte mycket under sin uppväxt på grund av att hon hade lärare som ställde höga krav på henne. Under sin skolgång hade hon tillgång till modern teknologi som hjälpte henne klara av uppgifterna och hänga med resten av klassen. Hennes äldre bror, som växte upp i Eritrea, hade inte samma möjligheter och Girma kunde därmed jämföra vilken stor skillnad det är att ha tillgång till teknologi för att möjliggöra studier för exempelvis dövblinda. Hon hade bland annat hjälp av en braille terminal, en apparat som hjälper henne läsa längre texter. För blinda kan vardagliga ting ställa till med onödig problematik och går att förebygga om man drar nytta av deras erfarenheter. Saker som stabila utemöbler i hemmet, modern teknologi och assistens i vardagen gör att de kan ha samma utvecklingsmöjligheter som resten av befolkningen. Det drar samhället nytta av i det stora hela.1200px-HearingExam

Vidare karriär och offentliga framträdanden

I Sverige har vi bland annat Riksförbundet DHB (Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning) som arbetar för lika rättigheter och möjligheter. Det är inte något som man ska ta för givet och Haben Girma bestämde sig själv för att studera till jurist för att öka tillgången av böcker och annan digital information för personer med funktionsnedsättningar. Hon arbetar numera på heltid för att få fram lösningar och öka förståelsen för de utmaningar som exempelvis dövblinda behöver klara av på daglig basis. Hon säger att digital information endast består av ettor och nollor och att den går att omvandla till en rad olika format. Vidare säger hon att programmerare och teknologiska designers har stora möjligheter att förändra vardagen för en stor grupp människor och att hon hoppas att de gör det. Den 20 juli 2015 träffade hon USA’s president Barack Obama för att betona vikten av teknologi för dövblinda och andra funktionshindrade.

LSS

maj 11th, 2015

Paragraph

Individer som är funktionshindrade eller har en funktionsnedsättning har samma rätt till ett självständigt liv, till utbildning, arbete och att bilda familj och bo som alla andra. Det är i alla fall syftet och intentionen bakom LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (1993:387). Det var den 1 januari 1994 som LSS trädde i kraft. LSS ger dessa personer rätt till särskild hjälp i Sverige. Vilka är det då som omfattas av de stadganden som återfinns i lagen. Här talar man om personkretsar för vilka den gäller.

 

Lagen gäller för…
Man har skiljt ut tre personkretsar för vilka lagen gäller. För det första gäller den för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. I andra hand gäller den för individer som har en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning. Denna funktionsnedsättning kan ha föregåtts av hjärnskada i vuxen ålder. Skadan ha uppkommit som en konsekvens av yttre våld, skalltrauma eller av någon kroppslig sjukdom. I tredje hand omfattar LSS personer som lider av andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, vilka inte är relaterade till normalt åldrande. Dock avses att funktionsnedsättningarna är av sådan art att de resulterat i betydande svårigheter för individen att själv sköta sitt dagliga liv. Vederbörande har därför ett omfattande behov av stöd och direkta insatser av omsorgspersonal.

Word cloud Autism Awareness related

 

Detta kan samhället bistå med
I enlighet med stadganden i LSS kan samhället bistå med bland annat avlösarservice i hemmet, bostad med särskild service eller boende i familjehem. Den behövande kan få rådgivning och annat personligt stöd. Personlig assistans äger man rätt till, liksom visst ekonomiskt stöd för sådan assistans. Kostnaderna ska dock vara skäliga. Man kan få ledsagarservice och en kontaktperson. Man har också som individ med funktionsnedsättning rätt till korttidsvistelse utanför det egna hemmet, Familjer kan få möjlighet till korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. De individer som tillhör personkrets 1 och 2 har också rätt till daglig verksamhet.

 

LSS kort och gott
LSS ska försäkra att särskilt behövande individer med funktionsnedsättning ska kunna uppleva samma människovärde som alla andra – utan funktionsnedsättning.

Dövblindhet

mars 13th, 2015

Dövblindhet är en funktionsnedsättning som kan innebära att en person är helt både döv och blind. Fast de som har en funktionsnedsättning av den här sorten verkar ofta ha både syn- och hörselrester. En del föds med dövblindhet fast funktionsnedsättningen kan också vara förvärvad under livets gång. Hörseltest är bra att gå igenom för att undersöka om det finns några hörselrester. De personer som föds med dövblindhet kan även ha ytterligare funktionshinder.

 

3000 eller fler
Enligt FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda finns det i Sverige omkring 3000 personer med dövblindhet. Här avses endast personer under 65 års ålder. Av dessa 3000 personer har cirka 500 av dessa en medfödd dövblindhet. Mörkertalen är dock stora. Vad som framkommer är att det idag saknas kontinuerlig och strukturerad kartläggning och registrering.

 

Livet som dövblind
För den som har en funktionsnedsättning som dövblindhet påverkas allt från möjligheten att förflytta och orientera sig, till att kunna kommunicera med andra. De som är drabbade av funktionshinder av den här karaktären kan ha svårigheter med att finna information. Det kan handa om allt från att få tillgång till nyheter via radio och TV. De kan inte som alla andra delta i samtal, diskussioner eller höra vad andra pratar om. Mycket av det som kommuniceras mellan människor uttrycks genom kroppsspråk och ansiktsuttryck något som de som är dövblinda missar. Den som är dövblind kan råka ut för social isolering på grund av brist på sinnesintryck och stimulans.

 

I en beroendesituation
Som dövblind är man mer eller mindre ständigt beroende av att någon annan tolkar omgivningen och vad som händer i kring en. Många har en god motorik. De använder sig av sitt taktila sinne i kombination med lukt- och smaksinnena. De använder sig av sin kropp, sina fötter och händer för att utforska omgivningen och ta kontakt med andra.

 

Facebook nu för dövblinda
Under sommaren 2014 utlyste Post- och telestyrelsen en användarvänlig Facebook-variant för dövblinda och andra synskadade. Nu finns ett program som fungerar tillsammans med skärmläsarprogram, punktskrifts-display och förstoringsprogram. I arbetet med att ta fram programmet har Förbundet Sveriges dövblinda varit delaktiga. Det handlar till stor del om ett avskalat gränssnitt. Fast de dövblinda kan göra allt från att läsa meddelanden, göra statusuppdateringen, gilla, kommentera samt att lägga till nya vänner och titta på bilder. Tjänsten går även att på smarta telefoner, datorer och surfplattor. Landets dövblinda och blinda, omkring 103 000 personer, har därmed fått möjligheten att socialisera på Facebook.

Helen Keller

november 5th, 2014

Helen Keller 2

Helen Keller var en världsberömd amerikansk kvinna. Hon föddes den 27 juni 1880. Hon var författare, föreläsare och aktivist. Hon publicerade tolv böcker och många artiklar under sin livsgärning. Helena Keller trotsade sin funktionsnedsättning som bestod i att hov var blind, döv och mer eller mindre stum. Trots sin funktionsnedsättning kom hon att bli den första dövblinda personen med en akademisk examen. Helen Keller var också en politisk aktivist som verkade för kvinnors, funktionshindrade och arbetares rättigheter. Helen Keller avled 1968.

 

Förvärvad funktionsnedsättning
Helen Keller föddes med både hörsel och syn. Då hon var 19 månader drabbades hon av en febersjukdom som ledde till att hon förlorade både sin hörsel och syn. De kommunikations-svårigheter som uppstod ledde till att Helen blev mer svårhanterlig. Den lilla flickan slöt sig inom sig själv och blev allt mer svår att få kontakt med.

 

Perkins-institutet
Efter ett tips från Alexander Graham Bell, kontaktade Helen Kellers föräldrar Perkins-blindinstitutet i Massachusetts. Där hade en man, Samuel Howes uppnått framgång med en annan dövblind flicka vid namn Laura Bridgman. Laura Bridgman bodde fortfarande kvar på skolan.Helen Keller 11

 

Anne Sullivan
På Perkins-institutet jobbade en ung lärarinna vid namn Anne Sullivan. Endast tjugo år gammal fick hon förtroendet att arbeta med Helen Keller och försöka öppna upp kommunikationen med henne. Till de första åtgärderna hörde att Anne Sullivan disciplinera Helen Keller som kommit att bli rejält bortskämd. Sullivan som själv var blind använde Samuel Howes metoder. Helen Keller lärde sig att teckna och tolka symboler i handflatan. Fast trots att hon försökte att lära sig tala, lyckades hon aldrig – de talade orden förblev otydliga. På så sätt påbörjades en vänskap som pågick ända tills Anne Sullivan gick bort.

 

Examen och karriär
Helen Keller arbetade efter sin examen för de sinneshandikappade i världen. Hon var en aktivist som till och från tilldrog sig FBI: s intresse. Helen Keller skrev boken Ljus i mitt mörker år 1960. Hennes självbiografi kom att gå upp som en pjäs på Broadway och blev filmatiserad ett antal gånger.

 

Teater Relevant
Teater Relevant gav under i februari och mars 2013, några föreställningar på Tekniska Museet i Stockholm, om Helen Keller. Intentionen med föreställningen var att lyfta frågan om tillgänglighet för personer med nedsatt hörsel och syn. Alla föreställningarna syntolkades och spelades samtidigt på både svenska och svenskt teckenspråk.

dailypost